تعیین جنسیت


شرایط لازم جهت تعیین جنسیت

  1. دقت داشته باشید که نباید جنسیت مورد نظر را داشته باشید
  2. حتما حداقل یک فرزند داشته باشید

روش های تعیین جنسیت

  1. روش IUI sex selection با قیمت حدود 2 تا 4 میلیون با درصد موفقیت تعیین جنسیت 90 درصد و درصد موفقیت باروری 25 درصد
  2.  روش PGD با قیمت حدود 13 تا 16 میلیون با درصد موفقیت تعیین جنسیت 95 درصد  و درصد موفقیت باروری 40 تا 55 درصد.

در ویزیت متخصص و نظر خودتون روش برای شما مشخص می شود.